Back

Polityka prywatności i plików cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych przy korzystaniu z serwisu omnipro.pl.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – tzw. RODO oraz innymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies zawiera informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych oraz o celu korzystania z plików cookies.

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Omnipro Sp. z o.o., ul. Wł. Żeleńskiego 103, 31-353 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS: 0000241084, numer REGON: 120080463, NIP: 6792858717

Kontakt z administratorem danych osobowych

Kontakt e-mail: rodo@omnipro.pl

Dane osobowe i przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanych lub możliwych do zidentyfikowania osobach fizycznych. Przetwarzanie danych osobowych to każda czynność z wykorzystaniem danych osobowych niezależnie od tego czy odbywa się w sposób zautomatyzowany czy też nie. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje m.in. ich gromadzenie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, przeglądanie, modyfikowanie, wykorzystywanie ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe na zasadach określonych przepisami prawa, regulaminem i niniejszą polityką prywatności.

Twoje dane osobowe pozyskujemy przede wszystkim od Ciebie. Dane osobowe pozyskiwane są w momencie korzystania z serwisu internetowego, a także w momencie aktywnego korzystania z funkcjonalności serwisu poprzez realizację transakcji sprzedaży, publikacji treści, odbywania szkoleń za pośrednictwem naszego serwisu lub zakładania konta użytkownika.

Dane osobowe są gromadzone również podczas inicjowania przez Klienta (Ciebie) kontaktu z nami, w tym celem przeprowadzenia procesu reklamacji czy prawa odstąpienia od umowy.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następującym zakresie:

 • imię i nazwisko;
 • nazwa firmy;
 • adres;
 • adres siedziby;
 • adres do doręczeń (do dostawy);
 • numer NIP;
 • adres e-mail;
 • numer telefonu;
 • numer rachunku bankowego i adres banku;
 • informacje o sposobie korzystania serwisu w związku z plikami cookies (o ile wyrazisz na nie zgodę);
 • numer IP, z którego następuje wejście do serwisu;
 • informację o wykorzystywanym urządzeniu, z którego następuje wejście na stronę oraz o jego ustawieniu w tym np.: informacje dotyczące wykorzystywanej przeglądarki, rozdzielczości ekranu);
 • historię Twoich kontaktów z nami;
 • dane pochodzące z publicznie dostępnych źródeł (takich jak KRS lub CEiDG);
 • dodatkowe informacje, jakie przekazałeś nam w kontaktach z nami,
 • informacje o udzielonych przez Ciebie zgodach.

Przekazanie danych osobowych nie jest obowiązkowe. Podanie danych osobowych jest jednak niezbędne do wykonania umowy lub realizacji Twoich roszczeń związanych z reklamacją czy zwrotem.

Udostępniając nam dane osobowe pamiętaj, że muszą być to dane prawdziwe i kompletne.

Twoje dane osobowe przetwarzamy celem prowadzenia naszego serwisu internetowego, realizacji sprzedaży (w tym prowadzenia szkoleń) oraz w celach marketingowych.

W ramach prowadzenia serwisu internetowego www.omnipro.pl Twoje dane przetwarzamy, celem zapewnienia funkcjonalności naszego serwisu. Jest to niezbędne w szczególności celem umożliwienia rejestracji w serwisie, udzielenia odrębnych zgód, kontaktu z nami za pośrednictwem serwisu, składania zamówień.

W ramach realizacji sprzedaży przetwarzamy Twoje dane osobowe celem realizacji złożonego przez Ciebie zamówienia i realizacji transakcji sprzedaży, w tym otrzymania płatności, wystawienia dokumentów sprzedaży, dostawy towarów czy usług, umożliwienia skorzystania z przysługujących Klientowi praw, wykonania usługi czy dostarczenia towaru lub usługi.

W ramach celów marketingowych przetwarzamy Twoje dane osobowe celem promowania naszej oferty i usług oraz poprawy ich jakości. W tym celu korzystamy z profilowania, które nie wpływa na Twoje prawa i wolności (profilowanie nie będzie prowadzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które mogłoby wywoływać skutki prawne w stosunku do Twojej osoby). Jeżeli wyrazisz dobrowolną zgodę (którą możesz w każdej chwili wycofać) na komunikację handlową drogą elektroniczną czy telefoniczną będziemy wykorzystywać Twoje dane (m.in. adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu, adres siedziby) w celu przekazywania naszej oferty handlowej.

Twoje dane osobowe są przetwarzane, m.in. w celu i na podstawie:

 • W celu wykonywania zawartych z Klientem umów sprzedaży – na podstawie umowy zawartej z administratorem, poprzez akceptację regulaminu serwisu art. 6 ust 1 lit. b) RODO.
 • W celu odpowiedzi na zapytania, co do naszych towarów i usług, przed zawarciem umowy – na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) RODO.
 • W celu prowadzenia konta Klienta serwisu – na podstawie umowy zawartej z administratorem poprzez założenie konta i akceptację regulaminu – art. 6 ust 1 lit.b) RODO.
 • W celu obsługi reklamacji, obsługi roszczeń, dochodzenia roszczeń – art. 6 ust 1 lit. c)RODO.
 • W celu realizacji naszych tzw. prawnie uzasadnionych interesów występujących w przypadku np. ustalenia, istnienia, dochodzenia roszczeń –art. 6 ust. 1 f) RODO, jeżeli Klient wyrazi na to odrębne zgody, celem przesyłania na podany adres e-mail albo nr telefonu, informacji handlowej, dotyczącej towarów oferowanych do sprzedaży w serwisie, w tym ofert promocyjnych – podstawą przetwarzania danych jest zgoda, która nie jest obowiązkowa i może być cofnięta w każdej chwili – art. 6 ust 1 lit. a) RODO.
 • Twoje dane osobowe przetwarzamy również w celach marketingowych celem przedstawienia ofert i promocji, w zakresie uzyskania opinii Klienta o produktach i usługach, a także w celu przedstawiania Klientowi podczas korzystania z serwisu zindywidualizowanych komunikatów marketingowych np. w formie sugestii zakupu z wykorzystaniem profilowania. Komunikaty będą przygotowane w oparciu m.in. o analizę dokonanych przez Klienta zakupów – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – art. 6 ust 1 lit. f) RODO.

Czas przetwarzania Twoich danych osobowych

Czas przez jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, związany jest z podstawą ich przetwarzania. Nie przetwarzamy danych osobowych ponad okres dłuższy niż wynikający z podstaw prawnych przetwarzania.

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest Twoja zgoda, dane przetwarzamy do momentu jej odwołania. Po tym czasie Twoje dane będziemy przetwarzać w celach związanych z rozliczalnością naszych działań, w zakresie obowiązków wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz przez okres do upływu przedawnienia roszczeń związanych z umową.

W przypadku, gdy dane są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, dane przetwarzamy do czasu ustania ww. interesu (np. do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się przetwarzaniu danych – w sytuacjach, w których taki sprzeciw jest możliwy.

Jeżeli podstawą przetwarzania jest realizacja umowy, dane przetwarzane są do czasu jej wykonania i rozliczenia oraz do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń związanych z umową.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych jest konieczne, z uwagi na obowiązujące przepisy prawa – do czasu określonego w tych przepisach.

Udostępnianie danych osobowe podmiotom trzecim

Twoje dane możemy przekazać:

 • naszym pracownikom w współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby móc wykonać nasze zobowiązania;
 • agencjom reklamowym lub innym podmiotom organizującym, lub prowadzącym, lub współpracującym, lub pośredniczącym w organizacji, lub prowadzeniu naszych akcji marketingowych;
 • podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne;
 • podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe lub pomoc prawną, podatkową, rachunkową;
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską – w celu dostarczenia korespondencji lub przesyłek;
 • podmiotom prowadzącym przewóz przesyłek towarowych lub usługi spedycji – w celu dostarczenia przesyłek towarowych;
 • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu dokonania zwrotów lub w celu zapewnienia działania usługi polecenia zapłaty.

Dla realizacji każdego z powyższych celów przekazujemy jedynie te dane, które są niezbędne do jego osiągnięcia.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem przez nas danych osobowych:

 • Prawo dostępu do Twoich danych osobowych – masz prawo do dostępu do Twoich danych osobowych, jakie przetwarzamy. Oznacza to, że możesz poprosić o przekazanie Ci danych, jakie o Tobie posiadany.
 • Prawo żądania sprostowania, uzupełnienia, Twoich danych osobowych – staramy się zapewnić aktualność danych, wobec czego prosimy o podawanie prawdziwych i aktualnych danych. Jeżeli dowiesz się, że przetwarzane przez nas dane są nieprawidłowe, przysługuje Ci prawo do żądania ich poprawienia.
 • Prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych – z tego prawa można skorzystać, jeżeli dane nie będą już konieczne do celów dla jakich zostały zebrane lub wycofałeś swoją zgodę na przetwarzanie danych lub w sytuacji wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także ich przetwarzania niezgodnie z prawem. Nie będziemy mogli usunąć danych, jeżeli ciąży na nas obowiązek wynikający z przepisów prawa do ich przetwarzania.
 • Wycofanie zgody – jeżeli dane osobowe przetwarzamy na podstawie zgody masz prawo do jej wycofania w dowolnej chwili.
 • Prawo żądania ograniczenia w przetwarzaniu danych osobowych – jeżeli uznasz, że dla realizacji określonych celów przetwarzamy zbyt szeroki katalog Twoich danych, masz prawo żądać ograniczenia tego zakresu. Zakres ten zostanie ograniczony, o ile nie będzie się to sprzeciwiało nakładanym na nas przez prawo obowiązkom, lub nie będzie to konieczne do realizacji celu umowy.
 • Prawo wniesienia sprzeciwu z uwagi na szczególną sytuację – zgodnie z art. 21 RODO.
 • Prawo do przenoszenia danych do innego administratora – zgodnie z RODO możesz poprosić nas, abyśmy wyeksportowali dane, które nam podałeś w toku wszystkich naszych kontaktów i całej współpracy do odrębnego pliku, w celu ich dalszego przekazania do innego administratora danych, jeżeli podstawą ich przetwarzania była zgoda oraz przetwarzania odbywa się w sposób automatyczny.

Celem skorzystania z przysługujących praw skontaktuj się z nami:

Kontakt e-mail – rodo@omnipro.pl

Zgody zbierane od Klientów

Zgoda na komunikowanie się drogą elektroniczną lub telefoniczną w celach marketingowych – celem przedstawiania ofert cenowych, promocjach, nowych produktach. Zgoda ta wyrażana jest przy zakładaniu konta Klienta lub przy składaniu zamówienia.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie jest od niej uzależnione możliwość korzystania z naszego serwisu lub też jego funkcjonalność.

Wyrażona zgoda może być cofnięta w każdym czasie. Podejmujemy starania, aby działania związane z cofnięciem zgody były podejmowane bez zbędnej zwłoki.

Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania jakie miało miejsce przed jej wycofaniem.

Pliki cookies (ciasteczka)

Korzystamy z plików cookies. Pliki te są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia i umożliwiają między innymi korzystanie ze wszystkich funkcji serwisu, nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.

Pliki cookies stanowią niewielkie informacje tekstowe (pliki tekstowe) wysyłane przez serwer i zapisywane na Twoim urządzeniu, jako osoby odwiedzającej. Pliki te są powszechnie stosowane w sieci Internet.

Pliki cookies dostarczają informacji o Twoich ruchach na stronie i korzystaniu z naszego serwisu. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb Klienta.

Ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce internetowej (w tym ich usunięcia lub blokady).

Pliki cookies wykorzystujemy w następujących celach:

 • Personalizacja strony internetowej (na przykład: zapamiętanie wybranego rozmiaru czcionki, wybór wersji dla niedowidzących czy wersji kolorystycznej).
 • Obsługa logowania – weryfikacja połączenia między Klientem, a naszymi serwerami. Nie przechowujemy informacji identyfikujących poszczególnych użytkowników, a dotyczy to jedynie zapamiętania danych i wyborów użytkownika (np. brak konieczności wpisywania loginu i hasła za każdym razem na każdej podstronie, pamiętanie loginu przy ponownej wizycie, pamiętanie zawartości koszyka).
 • Umożliwienie interakcji z portalami społecznościowymi.
 • Przedstawianie sprofilowanych ofert.
 • Tworzenie statystyk strony internetowej oraz statystyk przepływu użytkowników pomiędzy różnymi stronami internetowymi.